Všeobecné podmínky
Volejte infolinku 530 333 166
Vodafone:  776 666 277

Po - Pá: 8:00 - 17:30

 

Volejte infolinku 530 333 166

Všeobecné smluvní podmínky a postup objednávní pobytů

1. Vznik smluvního vztahu: Smluvní vztah mezi CK CERES a objednavatelem (zákazník – fyzická nebo právnická osoba) vzniká uzvavřením smlouvy o zájezdu, přijetím objednavatelem podepsané závazné přihlášky na pobyt (zájezd) a jejím potvrzrním zr strany CK. Za plnění smluvních závazků osob  uvedených  na smlouvě ručí objednavatel. Jako i za plnění svých vlastních  závazků. Potvrzením smlouvy o zájezdu se CK CERES objednavatelií  zavazuje zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu, kvalitě a v souladu s dohodnutými podmínkami.

2. Objednávání pobytu: Obsazenost objektu je třeba ověřit vždy telefonicky nebo e-mailom v CK. Pobyt si objednavatel může objednat osobně v CK,  telefonicky, e-mailem, faxem nebo přes  internet. CK zašle závaznou přihlášku na pobyt (zájezd), kde je uvedená cena pobytu (zájezdu) a všechny informace nevyhnutné na pobyt. Objednavatel uvede  úplné a správné údaje v  závazné přihlášce a zašle (doručí) do CK. Objednavatel je povinen na cestovní smlouvě uvést svůj kontaktní telefon, e-mail a přesnou adresu, kde ho CK CERES bude moci zastihnout nebo kontaktovat. Zároveň odpovídá za správnost všech údajů uvedených v jeho cestovní smlouvě. Cizí státní příslušníci se musí předem informovat na vízovou povinnost u zastupitelských zemí, kam cestují.
Objednavatel je povinen uhradit zálohu ve výši 50% z celkové ceny objednaných služeb do 2 dní po objednání pobytu, jestli nebylo dohodnuto jinak. Nejpozději 30 dní před  začátkem pobytu je objednavatel povinen uhradit doplatek do celkové ceny doposud objednaných služeb. V případě objednání služeb ve lhůtě kratší než 30 dní před začátkem pobytu je objednavatel povinen uhradit 100% ceny objednaných služeb, pokud nebylo dohodnuto jinak.
Po vyplacení celkové ceny pobytu dostává objednavatel ubytovací poukaz - Voucher a pokyny na pobyt (zájezd). V ubytovacím průkazu je uvedena adresa  objektu, kontakt na  majitele, termín  a počet objednaných kapacit. Objednavatel nesmí svévolně  překročit objednané kapacity. Ak dojde k jejich překročení při nastoupení, nebo počas pobytu, je majitel objektu oprávněn odstoupit od smlouvy a objednavatel neubytovat, nebo odubytovat. Údaje uvedené na ubytovacím poukazu jsou závazné a měnit je je možno pouze po dohodě s CK. Jelikož katalog zájezdů CK CERES je vydáván ve velkém předstihu, vyhrazujeme si právo na změny údajů v tomto katalogu uvedených před uzavřením cestovní smlouvy.

3. Způsob úhrady: Záloha nebo  celková suma se hradí nejpozději 2 dní po objednání pobytu:
- v hotovosti v CK CERES, nebo v zastoupení  u provizních CK, CA
- bankovním převodem:  na číslo účtu: 20 51 12 03 19 / 0800 , variabilní symbol: je uvedený na přihlášce na zájezd, nebo na vyžádání oznámíme v CK.
- poštovní poukázkou typu C následovně - na naši adresu: CK CERES, Příkop 27b,  602 00 Brno, do zprávy pro příjemce uveďte termín nástupu na pobyt a kód ubytovacího zařízení. Poštovní poukázku zašle CK spolu se závaznou přihláškou na pobyt  na adresu  objednávatele.

4. Práva a povinnosti zákazníka:  Zákazník má právo: - na komplex potřebných informací pro rozhodnutí uzavřít cestovní smlouvu, - být informovaný o změnách termínů, rozsahu služeb a cenách zájezdu, případně zrušení zájezdu, - vyžadovat řádné a kvalitní poskytnutí služeb spolu s dodatečnými informacemi k službám, - reklamovat  případné nedostatky ihned na místě prostřednictvím průvodce nebo delegáta CK a žádat jejich nápravu. Pokud není  možné nedostatky ihned odstranit, vyžádat si písemné stanovisko zástupce CK na místě, nebo majitele objektu (pokud je místo bez delegáta). Při reklamaci je potřeba vycházet pouze z katalogové nabídky. Dále má zákazník právo:
- kdykoliv před začátkem zájezdu, odstoupit od smlouvy za předpokladu dodržení  stornovacích podmínek,
- písemně oznámit změnu v osobě účastníka, nová osoba musí potvrdit, že souhlasí s cestovní smlouvou,
- na odstoupení od smlouvy a vrácení náhrady bez storno poplatků pouze v případech:
- zrušení zájezdu cestovní kanceláří, - závažných změn v programu (za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytování, pokud je náhrada ubytování stejná, nebo vyšší kategorie).
Zákazník má povinnosti:
- nahlásit spolucestující děti i v případě, že nehradí náklady za pobyt a dopravu (to stejné platí i pro domácí zvíře),
- děti do 18 let mohou cestovat pouze v doprovodu dospělých osob, které za ně zodpovídají, nebo s písemným souhlasem dospělé osoby,
- zkontrolovat, zda všechny  zaplacené služby má uvedené na dokladu o účasti, - zaplaťit CK dohodnutou cenu,
- písemně oznámit změnu v osobě účastníka, nová osoba musí potvrdit, že souhlasí s cestovní smlouvou, za každou změnu (termínu, apartmánu či destinace) bude účastníkovi naúčtován  manipulační poplatek 500,- Kč za každou osobu uvedenou na cestovní smlouvě,
- nahlásit změnu v počtu cestujících, s tím, že když počet cestujících uvedených na cestovní smlouvě bude nižší, objednavateli jsou v tomto případě účtovány za tyto cestující  storno poplatky podle bodu 6.,
- zaplatit CK dohodnutou cenu,
- zabezpečit si důkladně cestovní doklady,
- řídit se informačními  materiály, které upřesňují podmínky zájezdu a dbát pokynů zástupce CK, - poskytnout CK  spolupráci, která je potřebná k zajištění služeb a ve věci příp. změn, řešení reklamací, či pojistných událostí, - v případě zrušení účasti na zájezdu uhradit storno poplatky.
- podle platného zákona Chorvatské republiky o ubytovací taxe, je klient povinný zaplatit pobytovou taxi v místě poskytnutých ubytovacích služeb, majiteli (pronajímateli) zařízení. Konkrétní výše ubytovací taxi závisí na místě v Chorvatské republice a termínu pobytu. V cenové kalkulaci rezervace bude uvedený obnos ubytovací taxi.

5. Práva a povinnosti CK: CK CERES je povinna mít uzavřenou smlouvu o pojištění zájezdů, na základě které vzniká objednávateli právo na pojistné  plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku:
- neposkytne objednavateli dopravu z místa pobytu v zahraničí do ČR, pokud je tato doprava součástí zájezdu.
- nevrátí objednavateli zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, pokud se zajezd neuskutečnil.
- nevrátí objedenavateli rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého  zájezdu v případě, pokud zájezd byl poskytnut z části.
CK CERES je povinná odevzdat objednavateli současně  se smlouvou o zájezdu i  doklady určené objednavateli , které musí obsahovat informace o uzavíraném smluvním pojištění zájezdu, však označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. V případě, že CK CERES neposkytne objednavateli dopravu z místa pobytu v zahraničí do ČR, pokud je tato doprava součástí zájezdu , poskytne pojišťovna pojistné plnění finančním zabezpečením dopravy z místa pobytu do ČR včetně nevyhnutelného ubytování a stravování do odjezdu. CK CERES je povinná organizačně zabezpečit uvedenou dopravu včetně nevyhnutelného ubytování a stravování prostřednictvím svého pověřeného pracovníka nebo prostřednictvím smluvně dohodnuté organizace. CK je povinná před uzavřením smlouvy o pobytu přesně, jasně, pravdivě, úplně a řádně informovat o všech  skutečnostech, které jsou jí známy a které mohou mít vliv na  rozhodnutí zájemců o koupi zájezdu. V případě, že bude nutné změnit místo ubytování, typ apartmánu, cenu zájezdu, program či přesunout dobu konání pobytu, jinak než je uvedeno v závazné přihlášce, ubytování se uskuteční v apartmánovém domě stejné kategorie. V případě, že CK CERES zajistí jako náhradní plnění apartmán stejné nebo vyšší oficiální kategorie jsou další nároky objednavatele vůči CK vyloučeny.Pokud nastanou okolnosti bránící poskytnout služby účastníkům podle dopředu dohodnutých podmínek, CK si vyhrazuje právo změnit program nebo cenu pobytu, presunout dobu konání pobytu,  změnit ubytovací zařízení nebo pobyt zrušit. V případě změny  ubytovacího zařízení musí náhradní ubytování splňovat podobný standard. Tyto  změny je CK povinná bezodkladně oznámit objednavateli nejpozději do 7 dní před započetím pobytu. CK má právo zrušit zájezd, pokud do 10 dní pred jeho  začátkem nebude dosažen minimální počet účastníků zájezdu nebo v jiných případech, pokud je  jeho uskutočnení pro CK CERES ekonomicky neúnosné. Minimální počet účastníků zájezdu při individuálních pobytech není stanoven. Minimální počet účastníků zájezdu je stanoven v % obsazenosti každého zájezdu na 80%.

6. Zrušení zájezdu: Objednavatel má právo pdstoupit od smlouvy kdykoliv před začátkem čerání služeb:
- bez udání důvodu
- pokud je důvodem odstoupení objednavatele od smlouvy porušení povinností CK, nebo pokud  nedojde k uzavření nové smlouvy, je CK CERES povinná bez zbytečného odkladu vrátit objednavateli celou sumu, kterou od něho dostala na úhradu ceny zájezdu podle zrušené smlouvy, přičemž objednavatel není povinen zaplatit CK smluvní pokuty. Právo objednavatele na vzniklé škody tímto není dotčené.
- pokud není důvodem odstoupení objenavatele od smlouvy porušení povinností CK CERES, které jsou určeny smlouvou, nebo pokud CK CERES odstoupí od smlouvy z důvodu porušení povinností objednavatelem, je objednavatel povinen zaplatit CK CERES smluvní pokuty - storno poplatky. Výše storno poplatků je stanovena podle počtu dní před nástupem  na pobyt nebo čerpání služeb následovně:
Manipulační poplatek  200,-Kč / na osobu  se účtuje po zařazení do příslušného pobytu.
Více než 45  dní před nástupem na pobyt     10 %  ceny  pobytu.
45 - 31  dní před nástupem na pobyt            30 %  ceny pobytu.
30 - 22  dní před nástupem na pobyt            50 %  ceny pobytu.
21 - 15  dní před nástupem na pobyt            75 %  ceny pobytu.
14 -  6   dní před nástupem na pobyt            90 %  ceny pobytu.
5 -  a méně před nástupem na pobyt          100 %  ceny pobytu.
Zájezd možno stornovat pouze písemnou formou a počet dní určujících výši storna se počítá ode dne doručení storna do CK CERES.

7. Reklamace, zodpovědnost za škody:V případě, že rozsah nebo kvalita služeb je nižší, než bylo dohodnuto ve smlouvě o zájezdu, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Zákazník je povinen uplatnit  právo na odstranění chybně poskytnuté služby bez zbytečného  odkladu, a to přímo na místě u dodavatele služby nebo u pověřeného zástupce CK, tak aby mohla být zjednána okamžitá náprava. Zástupce CK je povinen rozhodnout reklamaci ihned, v  rámci své kompetence. Svoje nároky z reklamace musí zákazník uplatnit v CK CERES bezodkladně, nejpozději však do tří měsíců od skončení zájezdu , nebo v případě, že se  zájezd neuskutečnil,  ode dne, kdy  měl zájezd skončit podle smlouvy, jinak právo zaniká. Na všechny reklamace podané v souladu s uvedenými podmínkami, je CK CERES povinná odpovědět písemnou formou, a to do 30 dní od obdržení reklamace. Za předmět reklamace se nepovažují také škody a majetkové újmy způsobené zákazníkům, které jsou předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojišťovny na základe pojistné smlouvy o cestovním pojištění, ani takové škody a majetkové újmy, které jsou z rozsahu pojistného krytí výslovně vyňaty. Pokud nastanou okolnosti, kterých vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK CERES nebo okolnosti na strane zákazníka, na základe kterých zákazník úplne nebo z části nevyužije objednané, zaplacené a CK zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb. Jelikož každé ubytovací zařízení má několik typů pokojů, které se mohou lišit velikostí, vybavením, výhledem atd., a není možné v katalogu představit všechny typy ubytování, označujeme veškeré fotografie pokojů v katalogu jako orientační. Fotografie nemusí přesně odpovídat tomu, jak budou vypadat pokoje, kde bude objednavatel ubytován, a nemůže to být předmětem reklamace. V prázdninových letoviscích se hlavně během sezóny odehrává rušný noční život, který může způsobit i hluk. Každý objednavatel musí počítat s tím, že pokud si vybere dovolenou v živém prázdninovém letovisku, a to zejména během hlavní sezóny, může zde vznikat intenzivnější hluk, který ovšem CK CERES nemůže ovlivnit. Tento hluk však nesnižuje kvalitu poskytovaných služeb a nemůže být předmětem reklamace. CK CERES nezodpovídá za případné zpoždění dopravních prostředků a upozorňuje na možnost jeho vzniku z důvodů zhoršení průjezdnosti cest a hraničních přechodů, z důvodou nepříznivého počasí, příp. z technických a provozních důvodů. V případě zpoždění dopravního prostředku nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy. CK CERES nezodpovídá za škodu, kterou nezavinila ani ona, ani její dodávatelé služeb a škoda byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, nebo událostí,které  nebylo možné zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, nebo v důsledku neobvyklých a nepředvídatelných  okolností.

8. Ostatní podmínky: Objednavatel potvrzuje svým podpisem smlouvy o zájazdu, že jsou mu Všeobecné podmínky známy, rozumí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá. Objednavatel potvrzuje podpisem smlouvy o zájezdu svůj souhlas s tím, aby CK CERES zpracovávala jeho osobní údaje včetně rodného čísla za účelem nabídky služeb  poskytovaných a zprostředkovaných CK CERES a pro akviziční činnost. Objednavatel zároveň prohlašuje, že je zplnomocněn podpisem této smlouvy udělit souhlas i  ke  zpracování osobních údajů všech osob uvedených ve smlouvě. Poskytované údaje mohou být  zpřístupněny  pouze zaměstnancům CK CERES a dále osobám, které jsou opravněné služby zabezpečené CK CERES nabízet a poskytovat. K apartmánům je zajištěno parkování od majitele objektu a to tak, že je k dispozici vždy 1 parkovací místo pro 4 osoby. Všechny pobyty a zájezdy organizované CK CERES jsou pojištěné ve smyslu zákona č. 159 / 1999 Sb. z.

9. Poškození ubytovacího zařízení: Objednavatel je zodpovědný  za to, že po ukončení pobytu odevzdá ubytovací zařízení bez poškození. Ubytovatel má právo na  začátku pobytu vybrat kauci, která bude po skončení pobytu vrácena v plné výši, pokud nedojde k poškození objektu. O nutnosti a výši kauce je zájemce povinen informovat se v CK CERES. Vikendové pobyty jsou zpravidla možné pouze v mimosezóně. Sezóna je na většině ubytovacích   zařízení od 28.6. - 31.8. - info v CK CERES. V některých objektech je možné přivézt domácí zvíře (psa, kočku). Informujte se o tom dopředu v CK. Pokud při nástupu nebo počas pobytu vznikne jakýkoliv problém, řeší se na místě po vzájemné dohodě s ubytovatelem , nebo volejte do CK CERES.

10. Organizátor zájezdu je: CERES Bohemia s.r.o., Příkop 27b, 602 00 Brno, IČO:26944138, DIČ:CZ26944138, Zapsaný: okresní soud v Brně, Oddíl C, vložka 407 284.

SDÍLET NA:

Sdílejte tuto stránku na Facebooku ZSdílejte tuto stránku na Twitteri Sdílejte tuto stránku na Delicious.com Sdílejte tuto stránku na Google Bookmarks

Nejoblíbenější lyžařské výcviky

Hotel Železná Ruda
5524
H
od 1 650 Kč
Hotel Dolní Mísečky
5600
H
od 1 550 Kč
Penzion Albrechtice
5638
P
od 1 460 Kč
Pension Harrachov
5674
P
od 2 080 Kč
Hotel Pustevny
5529
H
od 1 720 Kč
Hotel Jáchymov
5528
H
od 1 720 Kč
Hotel Maršov
5578
H
od 1 670 Kč
Penzion Rokytnice nad Jizerou
5530
P
od 2 040 Kč
Hotel Kořenov
5646
H
od 1 790 Kč
Horská chata Zadov
5632
CH
od 1 490 Kč